Kanały komunikacyjne Warszawa

 1.Kanał wzrokowy -50% odbioru komunikatu

  • mowa ciała
  • wygląd zewnętrzny nadawcy
  • gestykulacja
  • mimika
  • ubiór

2.Kanał słuchowy – 40% odbioru komunikatu

  • głos – wysokość, barwa, donośność
  • artykulacja – sposób wymowy poszczególnych głosek
  • cechy prozodyczne – akcent, iloczas, intonacja, tempo wypowiedzi
  • dykcja – sprawność łączenia głosek w większe jednostki (wyrazy, zdania, teksty)
  • ortofonia – stosowanie zasad i prawideł poprawnej wymowy